کالیبراسیون لودسل چیست؟

برای شروع، ابتدا کلید F را به مدت 4 ثانیه نگه دارید، پس از آن دستگاه در این حالت از شما رمز عبور می خواهد، کلید TARE را 4 بار فشار دهید و کلید F را فشار دهید تا صفحه نمایش GOOd و پس از آن کلمه SET.CAL نشان داده شود. سپس، کلید TARE را فشار دهید، در این حالت، صفحه نمایش CALIBR را نشان می دهد

صفحه نمایش SI580E را می توان به دو روش کالیبره کرد:

استفاده از وزن نمونه قطعات صنعتی(حالت تنظیم وزن آزمایشی)

به صورت فرضی بدون استفاده از وزن مدل (حالت کالیبراسیون شبیه سازی)

تجهیزات را بر اساس وزن کالیبره کنید

پس از اینکه “CALibr” روی صفحه نمایش ظاهر شد، دکمه TARE را فشار دهید تا با استفاده از وزن مدل وارد حالت کالیبراسیون شوید، اکنون مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

برای ورود به هر مرحله از کلید F و برای بازگشت به مرحله قبل از کلید صفر استفاده کنید.

اولین قدم تغییر قابلیت های سیستم عامل است

در این مرحله پس از مشاهده «CAPA» بر روی صفحه، حداکثر ظرفیت صندوق عقب را وارد کنید. وزن بارگذاری شده نباید بیشتر از قسمت عقب صندوق باشد. (اگر از چندین سلول به صورت موازی استفاده می کنید، کل را وارد کنید.) برای ثبت نام از کلید F استفاده کنید و وارد مرحله بعدی شوید.

مرحله 2 – مقدار اعشاری و امتیاز اعشاری و ضریب تنظیم (تقسیم)

در این مرحله پس از مشاهده DIVI بر روی صفحه نمایش، با فشار دادن کلید HOLD موقعیت مانیتور تغییر می کند. (فقط سه رقم را می توان به عنوان اعشار تعریف کرد.) سپس می توانید ضریب تقسیم را با فشار دادن کلید PRINT تنظیم کنید. (وزن های نشان داده شده بر روی صفحه نمایش مضرب این عدد است. اعدادی که می توانند به عنوان تقسیم استفاده شوند عبارتند از: 1، 2، 5، 10، 20، 50. این اعداد با هر بار فشار دادن PRINT تغییر می کنند. و مرحله بعدی Enter، استفاده کنید. کلید F

مرحله سوم اندازه گیری وزن است

پس از مشاهده کلمه “Die” روی صفحه، کلید F را فشار دهید. در این حالت، نمایشگر شروع به شمارش معکوس می کند (CAL-09، CAL-00).

مانیتور به طور خودکار میزان وزن مرده را بین 101 تا 20 ثانیه اندازه گیری می کند.

مرحله چهارم – وزن مدل را معرفی کرده و وارد کنید

در این مرحله با مشاهده “SPAN” روی صفحه، وزن مدل (حداقل 01% حداکثر ظرفیت) را وارد کنید. به عنوان مثال اگر ظرفیت دینامومتر شما 10 تن باشد در هنگام واردات 1000 کیلوگرم می شود. سپس کلید F را فشار دهید تا پیام “UP” روی صفحه ظاهر شود. هنگامی که پیام “UP” را مشاهده کردید، وزن مدل را روی لودسل قرار دهید و دکمه F را فشار دهید. . در این حالت، نمایشگر شروع به شمارش می کند (CAL-19، CAL-10)، نمایشگر به طور خودکار وزن مدل را برای 10 تا 20 ثانیه اندازه گیری می کند.

مرحله پنجم – پایان کالیبراسیون

پس از اندازه گیری وزن مدل، صفحه یک عدد را نشان می دهد، سپس باید کلید F را فشار دهید، سپس “END” روی صفحه ظاهر می شود که نشان دهنده پایان اندازه گیری است.

تصحیح افقی (بدون وزن نمونه)

با کالیبراسیون فرضی، می توانید یک کالیبراسیون بدون وزن انجام دهید. برای این کار به مقدار خروجی Rate نشان داده شده در برچسب مشخصات لودسل نیاز دارید تا روی صفحه نمایش CALIbr نمایش داده شود. پس از نمایش “CALIBR” دکمه HOLD را فشار دهید. اکنون باید مراحل زیر را به ترتیب داده شده انجام دهید:

مرحله 1 – ظرفیت لودسل را تنظیم کنید

در این مرحله حداکثر ظرفیت لودسل را وارد کنید زیرا “CAPA” روی صفحه ظاهر می شود. وزن ورودی نباید از حداکثر ظرفیت لودسل تجاوز کند. (اگر از چند لودسل استفاده می کنید، ظرفیت کل آنها را وارد کنید.) به عنوان مثال، اگر حداکثر ظرفیت لودسل مورد استفاده شما 1000 کیلوگرم است، به جای صفر اضافی باید عدد 1000 را وارد کنید. با کلید F ثبت نام کنید و به مرحله بعد بروید.

مرحله دوم تنظیم مقادیر اعشاری و اعشاری و تنظیم ضریب تقسیم است

در این مرحله، پس از مشاهده “DIVI” روی صفحه، دکمه HOLD را فشار دهید. موقعیت آزمون مشابه است. موقعیت مناسب برای آزمایش را تنظیم می کند (فقط سه کاراکتر می توانند مشخص کنند که عدد یک عدد اعشاری است). (سپس می توانید ضریب تقسیم را با فشار دادن کلید PRINT تنظیم کنید.) وزن نمایش داده شده روی صفحه مضربی از این عدد است. اعدادی که می توان برای تقسیم استفاده کرد 1 است، 2، 5، 10، 20، 50 است هر بار که PRINT را فشار می دهید، این اعداد تغییر خواهند کرد. برای ثبت نام از کلید F استفاده کنید و وارد مرحله بعدی شوید.

مرحله سوم – اندازه گیری وزن (مرده:)

پس از مشاهده کلمه “DIE” روی صفحه، کلید F را فشار دهید در این حالت، نمایشگر شروع به شمارش معکوس می کند (CAL-09، CAL-00).

مانیتور به طور خودکار وزن مرده را در 10 تا 20 ثانیه اندازه گیری می کند. 1688

مرحله 4 – نرخ خروجی را وارد کنید

در این مرحله پس از مشاهده «mv» روی نمایشگر، مقدار (RO) نوشته شده بر روی برچسب لودسل را مطابق با کلیدهای جهت روی نمایشگر وارد کنید. پس از وارد کردن OR، کلید F را فشار دهید.

مرحله پنجم – پایان کالیبراسیون

در این مورد، “Done” روی صفحه ظاهر می شود و اکنون نماد تنظیم با فشار دادن دکمه F نمایش داده می شود. کالیبراسیون کامل شد

نمایش بیشتر