اخبار همه جانبهکسب و کار ایرانی

کنتاکتور بی متال

کنتاکتور و بیمتال آمپرال وسیله ای الکتریکی است که برای کنترل جریان الکتریسیته در مدار الکتریکی و ساخت کلید الکتریکی با کمک کلید برق استفاده می شود. این دستگاه ها به مدارهای الکتریکی متصل می شوند، به طور گسترده در کنترل خودرو و سیستم های الکتریکی صنعتی استفاده می شود. کنتاکتورها عمدتاً از آهنربا یا الکترومغناطیس برای کنترل جریان استفاده می کنند.


دو فلزی نوعی فلز است که از ترکیب دو فلز مختلف تشکیل می شود. این دو فلز به دلیل تفاوت در ضرایب انبساط حرارتی به یکدیگر متصل می شوند. این خاصیت باعث انبساط و انقباض بی متال با تغییر دما می شود. این خاصیت بی متال امکان استفاده از آن را به طرق مختلف می دهد.

اگرچه ارتباط مستقیم بین کنتاکت ها و بی متال ممکن است به طور عمومی قابل مشاهده نباشد، در برخی موارد ممکن است از بی متال در ساختارهای داخلی یا قطعات تماس استفاده شود. به عنوان مثال، در برخی از ترکیبات کنتاکتور، بی متال را می توان به عنوان بخشی از مکانیسم کنترل یا در قطعاتی که از طریق انبساط یا انقباض نیاز به نیروی مکانیکی دارند، استفاده کرد.

برای خرید و یا بررسی قیمت کنتاکتور و کنتاکتور دو فلزی با آمپرال تماس بگیرید.

نمایش بیشتر